January 22,2017 | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳

bartarinekhabar

زن و بحران زناشویی در سینمای فرهادی

مسئله تصویر زن در سینمای فرهادی از موضوعات شائبه برانگیز و پر حرف و حدیث است؛ از یک طرف عده ای کارگردان را متهم می کنند که روایتی زنانه از دغدغه های ط...

فرهنگی هنری